رسآأ!له خبلت ابنآأ!ت..~

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

بثينة

¬°•| أسْطُورَة آلجِنْس آلْبَشَري |•°¬
إنضم
7 أبريل 2011
المشاركات
1,922
الإعجابات
0
الإقامة
~ بَـــ ـلآد آلـۈاق ۈاق ~
#1
]ٱڷښڷٱم ڠڷيڪم ۋڕפمۓ ٱڷڷه ۋبڕڪٱټه


][`~*¤!||!¤*~`][>ټڠٱڷۋ ٱڨڕۋ ٱڷڕښٱڷۓ ٱڷڷي څبڷټ ٱڷبڼٱټ
>
>ٱڷۋڕڨـــۓ
>
>ٱڷڷــي څبڷټ ٱڷــــبڼٱټ
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>ٱڷۋڕڨه ٱڷڷي څبڷټ ٱڷبڼٱټ
>
>
>
>
>
>
>
>
>يڨۋڷڪم ڣيه ڠيۋژ ڠڷێ ڣڕٱڜ ٱڷمۋټ ۋمٱ ڠڼڍهٱ
>إڷٱ ۋڷڍ ۋٱפڍ .... ۋهي ڠڷێ ڣڕٱڜ
>ٱڷمۋټ
>ڨٱڷټ ڷه ۋڝيۓ
>څڎ يٱۋڷيڍي ٱڷۋڕڨۓ هٱڎي ... ۋأي بڼټ ټڜۋڣهٱ
>( بأي مڪٱڼ ) إڣټפ ڷهٱ ٱڷۋڕڨۓ ( ۋڅڷهٱ ټڨڕٱهٱ )
>ۋيٱۋيڷڪ (( إڎٱ ڨڕيټ ٱڷڷي ڣيهٱ )) أڼټ مٱ ټڜۋڣهٱ
>مٱټڣټפ ٱڷۋڕڨۓ .... إڷٱ إڎٱ ۋٱڣټڪ ٱڷمڼيۓ ... ۋڨڕبټ ټمۋټ
>ڨٱڷهٱ إبڜڕي ....... ۋمٱټټ ٱڷأم > ٱڷڷه يڕפمهٱ
>פژڼ ٱڷۋڷڍ פژڼ ڜڍيڍ .... ۋڞٱڨ ڝڍڕه
>
>
>بڠڍ مڍه .... ڨٱڷ ڷٱژم أڼڣڎ ۋڝيۓ أمي
>طڷڠ ڷڷڜٱڕڠ .... ۋبٱڷڝڍڣۓ ۋهۋ مٱڕ مڼ ڠڼڍ ( مפڷ ڪٱڣي )
>ڨٱڷ يٱڷڷه ... ٱڞڕب ڷي ڣڼچٱڼ ٱڨهۋۓ أڠڍڷ ٱڷڕٱښ ڣيه
>ڍڅڷ ٱڷمطڠم ........ طڷب ڨهۋۓ
>يێ ڷمه ٱڷچڕښۋڼ طڷڠ ٱڷچڕښۋڼ( بڼټ)... ۋڨڍمټ ڷه ٱڷڨهۋۓ
>ۋهۋ يڜڕب ٱڷڨهۋۓ ... ڨٱڷ ڷيڜ مٱ أۋڕيهٱ ٱڷۋڕڨۓ ... ڣڪڕۓ ۋٱڷڷه
>ڨٱم أڅيڼٱ بٱڷڷه ۋڣټפ ڷهٱ ٱڷۋڕڨۓ
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>ٱڷبڼټ ڠڷێ طۋۋۋۋۋۋڷ ... ڨٱمټ ټڝٱڕڅ ڠڷيه
>يٱڷڷي ڣيڪ ۋمٱڣيڪ ... يٱڷڅښيښ .. يٱڷפڨيڕ
>يٱڨڷيڷ ٱڷأڍب .... يٱ ڠڍيم ٱڷڎمۓ يٱ ڠڍيم ٱڷڞميڕ
>... يٱ مڼפط ... يٱښٱڣڷ
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>ٱڷڕيٱڷ .... (مښټغڕب) ...
>مٱيڍڕي ڜڼۋ ٱڷښٱڷڣه
>يٱ ڕٱڠي ٱڷڪٱڣي .... ۋطڕڍه
>ٱڷمښيڪيڼ ڞٱڨ ڝڍڕه ... ۋפژټ ڣي څٱطڕه
>ڨٱڷ أڪيڍ ٱڷبڼټ هڎي ميڼۋڼۓ ... أڪيڍ ڣيهٱ ڜي
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>طڷڠ مڼ ٱڷڪٱڣي ... ۋمڜي ڣي ٱڷڜٱڕڠ ...
>ۋبٱڷڝڍڣۓ ڷڨێ ٱڷڠٱب ... ڨٱڷ أبي أڍڅڷ ڣيهٱ
>ڍڅڷ ٱڷمڷٱهي ... ۋڕٱפ يڷڠب ڣيهٱ
>ڕٱפ إڷێ ڷڠبۓ ټڝٱڍم ٱڷښيٱڕٱټ =
>=>يפبهٱ مڼ يۋم ڪٱڼ ڝغيڕ
>مٱڷڨێ ۋڷٱ ښيٱڕۓ ڣٱڞيۓ .... ڜٱڣټه بڼټ ...
>ڨٱڷټ ڷه .. ټڠٱڷ إڕڪب مڠٱي
>ٱڷڕيٱڷ إښټٱڼښ ... ڣڕפ ... ڕڪب مڠٱهٱ ...
>ۋڨٱم يڷڠب ۋښۋٱڷڣ...ۋڼٱښه.. ۋښڠه ڝڍڕ
>ۋبٱڷأڅيڕ .... ڠژمټه ڠڷێ آيښڪڕيم ....
ٱښټٱڼښ ... مٱڝڍڨ څبڕ
>ڕٱפۋٱ يڜټڕۋڼ آيښڪڕيم ... ۋڨڠڍ يښۋڷڣ
>مڠٱهٱ ڨٱڷ أبي أۋڕيهٱ ٱڷۋڕڨۓ ... أڪيڍ ټڅټڷڣ
>ڠڼ ٱڷبڼټ ٱڷڷي ڣي ٱڷڪٱڣي ... ڣټפ ڷهٱ ٱڷۋڕڨۓ
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>ٱڷبڼټ ڠڷێ طۋۋۋۋۋۋڷ
>يٱڷڷي ڣيڪ ۋمٱڣيڪ ... يٱڷڅښيښ .. يٱڷפڨيڕ
>يٱڨڷيڷ ٱڷأڍب .... يٱ ڠڍيم ٱڷڎمۓ يٱ ڠڍيم ٱڷڞميڕ
>... يٱ مڼפط ... يٱښٱڣڷ
>ڝطڕټه ۋڷڠڼټ څيڕه.. ٱڼפٱڜ مڼهٱ
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>همٱ ڷڷפيڼ ٱڷڕيٱڷمٱ يڍڕي ڜښٱڷڣه
>ۋڼڣښه يڨڕأ ٱڷڷي ڣي ٱڷۋڕڨۓ ... ڷڪڼ أمۓ ... مפڎڕټه
>ڕٱפ ڷڷبيټ ... مڕ ڠڷێ مطڠم ... ڨٱڷ ڷيڜ مٱ أټڠڜێ
>طڷب ڠڜٱء مچبۋښ ڍيٱي.... أڍهڕ ڣيهٱ بٱڷبيټ ... ۋڜبڠ
>بٱڷڷيڷ ڠۋڕه بطڼه ... ڨٱم بطڼه يڠۋڕه ... ٱڷڟٱهڕ ڣيه ( ژٱيڍۓ )
>طٱڕ ڷڷمښټڜڣێ ... ښۋۋٱ ڷه ڠمڷيۓ ژٱيڍۓ
>يۋم ڝפێ مڼ ٱڷڼۋم ... ڜٱڣ ٱڷممڕڞۓ ڨڍٱمۓ ...
>ڨٱڷ أڪيڍ هڎي ټڅټڷڣ ڠڼ ٱڷبٱڨيٱټ
>هي بټڕפمڼي ... أڼٱ مڕيڞ ... ۋڕٱפ ټڠطڣ ڠڷي
>ۋڨٱم أڅيڼٱ بٱڷڷه ... ۋۋڕهٱ ٱڷۋڕڨۓ
>
>

>
>
>
>ٱڷبڼټ ڠڷێ طۋۋۋۋۋۋڷ
>يٱڷڷي ڣيڪ ۋمٱڣيڪ ... يٱڷڅښيښ .. يٱڷפڨيڕ
>يٱڨڷيڷ ٱڷأڍب .... يٱ ڠڍيم ٱڷڎمۓ يٱ ڠڍيم ٱڷڞميڕ ...
>يٱ مڼפط ... يٱښٱڣڷ
>ۋڨۋمي ۋأפڎڣيه مڼ ٱڷڍڕيڜۓ
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>يڼ ٱڷڕيٱڷ ..... ڝٱڕ ميڼۋڼ.... ڨٱڷ مٱڷي
ڪڷهم ميٱڼيڼ
>مٱڷي إڷٱ ٱڷښڣڕ ..... څٱڕچ ٱڷڍيڕۓ هڎي
>ڨڝ ټڎڪڕۓ ڠڷێ ٱۋڷ ڕפڷۓ څٱڕچ ٱڷبڷڍ ....
>ڕڪب ٱڷطيٱڕۓ
>ۋڨڠڍ ڣي ٱڷڪڕښي ... يټ ٱڷمڞيڣۓ ټڅڍمــه >بڼټ ...
>ٱڼټۋٱ ڠٱڕڣيڼ طبڠٱ ڜڼۋ ڕפ يښۋيڷهٱ ...بيڠطيهٱ ٱڷۋڕڨه
>يٱبټ ڷه ٱڷڠڝيڕ ... ۋڨٱڷ بإڎڼ ٱڷڷه ڕٱפ ٱۋڕيهٱ ٱڷۋڕڨۓ
>أڪيڍ هڎۋڷي ٱڷبڼٱټ .. طبڨټهم ڣۋۋۋۋۋڨ ... ڷأڼ
>مښټۋٱهم ڠٱڷي .. ۋمפټڕميڼ
>


>
>ڣټפ ٱڷۋڕڨۓ ڷهٱ .......... ۋٱڷبڼټ ڠڷێ طۋۋۋۋۋۋڷ
>يٱڷڷي ڣيڪ ۋمٱڣيڪ ... يٱڷڅښيښ .. يٱڷפڨيڕ
>يٱڨڷيڷ ٱڷأڍب .... يٱ ڠڍيم ٱڷڎمۓ يٱ ڠڍيم ٱڷڞميڕ ... يٱ مڼפط ...
>يٱښٱڣڷ
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>ۋٱڷڷه ڷأڼٱڍي ڷڪ ٱڷښۋبڕڣٱيژڕ ... أڜټڪيه ڠڷيڪ
>چٱء ٱڷښۋبڕڣٱيژڕ ... ۋښمڠ ٱڷڨڝۓ مڼ ٱڷمڞيڣۓ
>ڨٱڷ ..... أبڍٱً .... أبڍٱً .... مٱڷڪ ڨڠڍه بٱڷطيٱڕۓ هڎي ... أبڍٱً
>مٱ ڣيه إڷٱ פڷ ۋٱפڍ ........ مٱڣيه غيڕه .... ڼפڎڣڪ مڼ ڠڼڍ بٱب ٱڷطيٱڕۓ
>=>ۋٱڷڷه يٱڼٱښ ڕפمټـــه
>>
>يڼ ٱڷڕچٱڷ ۋإڼبطټ مڕٱڕټه .... هم
>مٱ يڍڕي ڜٱڷطبڅۓ ..... ڨٱڷ ڷهم مڠژميڼ ڠڷێ ٱڼڪم ټפڎڣۋڼي مڼ ٱڷبٱب
>ڨٱڷۋٱ ٱڪيڍ ... مڼ ڠڼڍ ٱڷبٱب ... ڨٱڷ ڜڪۋٱي إڷێ ٱڷڷه
>ٱڷڷهم إڼي أڼڣڎ ۋڝيۓ أمي ...... ٱڼژيڼ ...
>أڼٱ ڠڼڍي طڷب ممڪڼ ...... ڨٱڷۋٱ ټڣڞڷ
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>ڨٱڷ ڷهم ... ۋأڼٱ ۋٱڨڣ ڠڼڍ ٱڷبٱب .... ڨبڷ مٱ ټڍژۋڼي
>ڠڷێ ٱڷأڕڞ .... ۋڍي أڨڕٱً ٱڷۋڕڨۓ
>ڷأڼ ښٱڷڣۓ أمي ڪڎٱ ۋڪڎٱ ... ۋڨٱڷهم إڼ أمۓ
>مۋڝيټه إڼه مٱيڨڕأ ٱڷۋڕڨۓ ... إڷٱ إڎٱ چٱء يمۋټ
>ۋهۋ أڪيڍ ڕٱפ يمۋټ ڷأڼه بيطيפ مڼ ٱڷطيٱڕۓ
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>... ۋهۋ ۋٱڨڣ ڠڷێ ٱڷبٱب ۋمڣټۋפ
>פٱښهم ٱڷهۋٱء ... ڠچژۋٱ يښۋڨۋڼ ٱڷطيٱڕۓ
>ۋڠڷێ ۋڜڪ إڼهم يڍڣۋۋۋۋڼه ڠڜٱڼ يطيפ ....
>ڣټפ ٱڷۋڕڨۓ ..... ڠڜٱڼ يڨڕٱهٱ
>
>
>
>أڅيڼٱ بٱڷڷه أۋڷ مٱ إڼڣټפ ٱڷبٱب ... ڣټפ ٱڷۋڕڕڨۓ
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>ڜڼۋ ڝٱٱٱٱٱڕ>
>
>
> ><


ڜڼۋ ڝٱڕ ڷه
>
>
>
>
>
>
>
>
>>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>طٱڕټ ٱڷۋڕڨۓ
>ۋڍژۋه مڼ ڠڼڍ ٱڷبٱب ۋطٱٱٱٱٱפ
>
>
>
>ۋمٱټ ٱڷمښڪيڼ ۋهۋ مٱ يڍڕي ڜڼۋ ڣي ٱڷۋڕڨۓ
>
>
>ۋأڼٱ بڠڍ .... مٱ أڍڕي ڜۋ مڪټۋۋۋۋۋۋب ڣٱڷڕښٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڷه>
مڨڷب פڷۋۋۋۋيٱڷڷه ٱڪييييييڍ يٱٱڪم ٱڷڣڞۋؤڷ بښ ٱڼٱ مٱٱڠڕڣ هڠ


ههههههههههههههههههه

>][`~*¤!||!¤*~`][
><><

:50399aa2a5b1e0dda15
 

سلامة العزيزية

¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
إنضم
22 مايو 2011
المشاركات
5,349
الإعجابات
1
الإقامة
!i•-- [فـُيِـِےُ عـُـيُونـُہ] --•i!
#2
ههههههههههههههههههههههه


وانا مندمجة ع الاخر <<<<<<<<<< اخر شى طارت الورقه
طيب قوووولي شو كان مكتوب فيهاااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

غرور العزاني

¬°•|مشٌرفةِ سابقة |•°¬
إنضم
30 أكتوبر 2009
المشاركات
3,917
الإعجابات
0
الإقامة
البريمي
#3
هههههههههههههههههههههه

انا عرفت شو كان فيها الورقة >> كان مكتوب نفس الكلام الي تقوله اي وحده تقراهااا :biglaugh: :biglaugh:

يسلموؤوؤوؤوؤ ع الطرح
 

بثينة

¬°•| أسْطُورَة آلجِنْس آلْبَشَري |•°¬
إنضم
7 أبريل 2011
المشاركات
1,922
الإعجابات
0
الإقامة
~ بَـــ ـلآد آلـۈاق ۈاق ~
#4
ههههههههههههههههههههههه


وانا مندمجة ع الاخر <<<<<<<<<< اخر شى طارت الورقه
طيب قوووولي شو كان مكتوب فيهاااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ههههههههههههههه آهم شي آلآندمآج

وآلله بروحي مآدري :364370309157ae42e12

يثلموآ ع آلمروور
 

بثينة

¬°•| أسْطُورَة آلجِنْس آلْبَشَري |•°¬
إنضم
7 أبريل 2011
المشاركات
1,922
الإعجابات
0
الإقامة
~ بَـــ ـلآد آلـۈاق ۈاق ~
#5
هههههههههههههههههههههه

انا عرفت شو كان فيها الورقة >> كان مكتوب نفس الكلام الي تقوله اي وحده تقراهااا :biglaugh: :biglaugh:

يسلموؤوؤوؤوؤ ع الطرح
يممممكن ليش لآ

يثلموآ غروور ع آلمرور آلشيوخي :19:
 

بكيفي

¬°•| عضو مميز |•°¬
إنضم
24 يناير 2011
المشاركات
433
الإعجابات
0
#6
:2253446f49dd40fbf5e:2253446f49dd40fbf5e

عاااااااااااد انا مندمجة ف السالفة ياخي خاطري اعرف...
 

الغزال العنيد

¬°•| عضو مميز |•°¬
إنضم
12 مارس 2011
المشاركات
309
الإعجابات
0
الإقامة
البريمي
#8
يسلموووووووووووووووووووووووووووووووو حلوووووووووووووووووووووووووووووه:243e747ad5d97ead8f1
 

شووق قطر

¬°•| مراقبة عامة سابقة وصاحبة العطاء المميز |•°¬
إنضم
29 سبتمبر 2009
المشاركات
27,432
الإعجابات
1
الإقامة
قـــلــبي""الـــدفــــنــــه""
#9
بسبس تبيين ليش اتقصي علينآ:mad:

ههههههههههههههههههه مقلب حيييلووووووووووووو

تسلميين
 

3jêD aŀяєєм

●【 رآعيـِۃ فزعـہۧ مثآليـہۧ 】●
إنضم
28 يوليو 2010
المشاركات
1,563
الإعجابات
0
الإقامة
-› دَار ذّربينْ الفَعَـايِـلْ . ~ قطــر ‹-
#10
جديمه بس بس ،

هههههههههه


ثآنكسس حبي

لآ هنتي​
 

مردك لي

¬°•| عضو مثالي |•°¬
إنضم
5 أبريل 2010
المشاركات
1,977
الإعجابات
0
الإقامة
متربع بقلب خلي
#11
هههههههههههههههه والله حاله عبالي شي مكتوب ف الورقه هع .... يالله ودي اعرف شوه مكتوب فيها..
 

لن أقف دون الجنة

¬°•| عضو مثالي |•°¬
إنضم
18 يناير 2011
المشاركات
1,064
الإعجابات
0
الإقامة
في أرض الله الواسعة
#12
هههههههههههههههه والله حاله عبالي شي مكتوب ف الورقه هع .... يالله ودي اعرف شوه مكتوب فيها..


شو ناوي أتخبل البنات مثلا راحت عليك أتعيش وتأكل غيرها هع
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى